It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Fråga 1 av 10
 
TRÖTTHET: Bedöm din trötthet genom att välja den siffra som beskriver din värsta nivå av trötthet under det senaste dygnet.
0 = Inga besvär
10 = Värsta tänkbara

Fakta om myeloproliferative neoplasmer (MPN)

Myelofibros (MF), essentiell trombocytemi (ET) och polycytemia vera (PV) klassificeras som myeloproliferativa sjukdomar. Dessa diagnoser kallas också "MPN" (myeloproliferativ neoplasi). ET och PV kan utvecklas till MF och kallas då post-polycytemia vera myelofibros och post-essentiell trombocytemi myelofibros (post är latin för "efter"). Dessa sjukdomar är olika former av blodcancer med en sak gemensamt: samma signalväg som leder till okontrollerad celldelning påverkas. Denna signalväg kallas JAK/STAT-signalvägen. Många har en mutation i JAK2-genen, medan andra har mutationer i andra gener som påverkar samma signalväg, som CALR och MPL. En överaktiv JAK/STAT-signalväg ger MPN-patienter onormala blodvärden, ofta med förhöjda nivåer av blodplättar, vita blodkroppar och/eller röda blodkroppar. Generellt för alla tre, men speciellt för ET och PV, finns det en ökad risk för blodproppar i både artärer och vener (trombos). Andra komplikationer av MPN är transformation till sekundär myelofibros eller akut leukemi. En överaktiv JAK/STAT-signalväg leder också till en ökad frisättning av signalsubstanser som kallas "inflammatoriska cytokiner". Dessa kan orsaka symtom som trötthet, klåda, smärta och nattliga svettningar. Symtom på MPN är allvarliga och försämrar livskvaliteten för de allra flesta patienter. De kan variera från person till person och förändras över tid. För att kunna skräddarsy den behandling som passar varje enskild patient bäst är det viktigt att patienten beskriver symtomen för läkaren och förklarar vilken typ av effekt de har på livet. För att få överblick över hur patienter upplever symtom har experter tagit fram ett verktyg som heter MPN10. Det är en blankett som patienten själv fyller i och som används för att bedöma hur symtom och behandling påverkar patienter. Det kan förbättra dialogen mellan läkare och patient, och används både för att upptäcka symtom vid diagnostillfället och för att följa dessa över tid. På så sätt kan MPN10 vara ett användbart verktyg för att bedöma effekten av patientens behandling.